2018-01-30

e-Zdrowie, e-Pacjent, e-Dokumentacja, e-Rejestracja

„Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”. 

 

Dofinansowanie projektu wynosi maksymalnie 79 799 998,34 zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści cztery grosze).

 

Przedmiotem i głównym celem Projektu jest wytworzenie dwóch e-usług:

 

e-Dokumentacja – zdalny dostęp przy wykorzystaniu sieci Internet do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

e-Rejestracja – zdalna możliwość rejestracji przy wykorzystaniu sieci Internet do świadczonych usług przez Podmioty Lecznicze

 

Realizacja projektu umożliwi stworzenie regionalnej platformy z możliwością złożenia wniosku przez internetową platformę elektroniczną o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla Pacjentów na terenie Województwa Wielkopolskiego. Poprzez utworzoną platformę internetową Pacjenci będą mieli możliwość, po uprzednim przesłaniu wniosku o udostępnienie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, przechowywać ją on-line oraz pobierać do własnego użytku. Projekt przyczyni się również do stworzenia systemu wymiany dokumentów i danych pomiędzy podmiotami leczniczymi zgodnie z przepisami prawa. Zaistnieje również możliwość dokonania zdalnej rejestracji przez Pacjenta na skorzystanie ze świadczonych usług medycznych przez podmioty lecznicze.

 

Realizacja Projektu umożliwi objęcie usługą e-Dokumentacja i e-Rejestracja większości populacji Wielkopolski. Zakup sprzętu i oprogramowania objętych zakresem Projektu wpłynie na sprawniejsze wdrożenie i wytwarzanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej i innych usług w zakresie e-usług, a co za tym idzie - poprawę jakości i dostępności dokumentacji medycznej, jak również efektywności pracy podmiotów leczniczych. Jednym z głównych założeń projektowanej platformy jest zapewnienie koordynowanego regionalnie, spójnego i jednolitego systemu wymiany informacji medycznej na terenie Województwa Wielkopolskiego oraz współpraca z innymi systemami regionalnymi, a także systemami i rejestrami centralnymi, w tym realizowanymi przez CSIOZ, a zwłaszcza Platformą P1. Projekt wpłynie na poprawę warunków pracy pracowników podmiotów leczniczych oraz efektywność i jakość świadczonych usług leczniczych na terenie Wielkopolski. Wzrost poziomu informatyzacji wpłynie pośrednio na rozwój społeczeństwa informacyjnego, co przełoży się także na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

 

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 października 2017 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego jako projekt pozakonkursowy pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w Działaniu 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałaniu 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, nr 4393/2017 

Galeria

Obraz: tablica 2017.jpg
tablica 2017.jpg

Barbara Kosiak-Przybyła
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się